Sistem energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu-Rezultati i iskustva u prvoj godini funkcionisanja


Bez kapaciteta i pretenzija da se bavimo poslovima organa lokalne samouprave ili javne uprave , obrazovnih ustanov ili nauke mi , Udruženje građana Kraljevački razvojni centar, smatramo da možemo dati svoj doprinos jačanju energetske efikasnosti u našoj lokalnoj samoupravi , u delu informisanja javnosti a posebno donosioca odluka na lokalnom nivou o potrebi planskog i kontinuiranog delovanja svih aktera koji čine sistem energetskog menadžmenta u jednoj lokalnoj zajednici.

Neka ova brošura u kojoj ćemo prezentovati rezultate do kojih smo došli sagledavajuće efekte delimičnog i nepotpunog implementiranja Sistema energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu bude pokretač šire i sveobuhvatnije rasprave u organizaciji nekog od ključnih aktera SEM-a grada Kraljeva, a mi iz civilnog sektora ćemo ,shodno svojim kapacitetima i interesovanjima, biti kooperativni i kreativni saradnici.
Molimo vas da kroz tu prizmu (o)cenite i rezultate ovog projekta.